image

Servicii

SERVICII

Serviciile oferite in Biroului notarial Daniilescu Irina, Sulea Alexandru implica procedurile notariale prevazute de lege. In functie de caz sau necesitate acestea pot fi intocmite atat in regim de urgenta cat si la domiciliu in situatii legale ( in limitele circumscriptiei teritoriale).

Captioned Image
Captioned Image

PROCEDURI NOTARIALE OFERITE:

Dezbaterea succesiunii
Notarul public competent, in urma deschiderii mostenirii unei persoane poate dezbate, la cererea succesibililor, succesiunea acestuia.
Procedura divort ( implicit cu minori)
O modalitate simpla de desfacere a casatoriei ( chiar si atunci cand exista minori ) este in fata notarului public.Prevederea a fost introdusa initial prin legea 202/2010 si modificata. ulterior conform Noului Cod Civil.
Testamente
Testamentul este actul care sta la baza transmisiunii testamentare a unei mosteniri.Caracterele juridice ale acestuia sunt elemente foarte importante pentru practica notariala intrucat acestea fac din testament un act juridic special, supus unor conditii de fond si de forma specifice, derogatorii sub multe aspecte de la dreptul comun.
Antecontracte vanzare-cumparare
Antecontractul este actul care premerge incheierea contractului.Acesta se incheie in fata ambelor parti si trebuie sa cuprinda clauze esentiale.
Contracte de vanzare /donatii /schimburi / renta/ uzufruct viager
• Vanzarea este contractul prin carevanzatorul transmite sau dupa caz, seobliga sa transmita cumparatorului proprietatea unui bun in schimbul unui pret pe care cumparatorul seobliga sa il plateasca. (extras din Codul Civil Roman)

• Donatia reprezinta contractul prin care donatorul dispune în mod irevocabil de un bun in favoarea celeilalte parti numita donatar.

Aceasta se invhrie prin inscris autentic, sub sanctiunea nulitatii absolute.

• Renta sau contractul de inchiriere reprezinta actul prin care una dintre parti, locatorul, se obliga sa asigure locatarului folosinta unui bun, pentru o perioada determinata de timp, in schimbul unei sume de bani(chirie).

• Uzufruct viager

Conform Noului Cod Civil, uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane si a culege fructele acestuia, intocmai ca proprietarul.Uzufructul este viager cand se incheie pe durata vietii beneficiarului sau titularului acestuia.
Partaje
Partajul reprezinta acea procedura juridica prin care se pune capat starii de proprietate comuna.Compartasii impart bunurile stapanite in mod comun. Actele de partaj se realizeaza in fata notarului public.
Contracte de ipoteca imobiliara/mobiliara 
Ipoteca reprezinta dreptul real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executării unei obligatii. Se pot ipoteca: terenuri, actiuni, autoturisme, drepturi de creanta, etc.
Declaratii / Procuri
Conform legii, inscrisurile autentice sunt acelea realizate de catre functionarul public, notarul public sau alt agent instrumentator competent in formele si limitele atributiilor prevazute de lege.
Servicii de cadastru/ carte funciara 
Legalizari documente/ copii dupa inscrisuri 
Notarul public elibereaza copii legalizate numai de pe inscrisurile originale prezentate de parti, conform emiterii lor in starea initiala.
Legalizari de semnatura/legalizari specimene de semnatura
Notarul public poate legaliza semnatura unor parti numai pe inscrisuri pentru care legea nu cere forma autentica ca o conditie de valabilitate a actului, cu respectarea dispozitiilor din prezenta lege.
Acte constitutive / aditionale pentru societatii comerciale ( implicit fundatii sau asociatii) 
Societati comerciale - Certificarea proceselor-verbale si hotarârilor adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor societatilor comerciale.Notarul public poate certifica printr-o incheiere data si locul adunarii, faptul semnarii procesului-verbal sau a hotararii de catre presedintele adunarii generale.

Asociatii/ fundatii - incheiere de acte constitutive si statut.
Certificarea unor fapte
Autentificarea proceselor verbale

Mentiuni :

Actele încheiate in fata Notarului Public sunt de Autoritate Publica, fiind valabile pe tot teritoriul Romaniei, insa pentru a fi recunoscute de autoritatile straine, actele notariale trebuie sa fie supralegalizate de Institutiile Romane abilitate (apostilate).